L’Ajuntament, informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

I garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

AJUNTAMENT DE SORT.

C.I.F.: P2526100I

Domicili: C/ CARLES POL I ALEU, 13 – 25560 SORT (LLEIDA).

Dades registrals: Registre d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya

Telèfon: 973620010

Correu electrònic: ajuntament@sort.cat

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

L’Ajuntament, d’acord amb l’article 37.1.a del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha designat un Delegat/da de Protecció de Dades (DPD). El correu electrònic de contacte és: dpd@sort.cat.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades facilitades per l’Usuari són utilitzats per diverses finalitats que s’enumeren a continuació:

Finalitat del tractamentBase jurídica per al tractament
Gestionar les consultes plantejades a través del formularis web.Interès legítim per a atendre els requeriments d’informació a través de la web. Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions.Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Gestionar les incidències i el manteniment de la web.Interès legítim.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Finalitat del tractamentTermini de conservació
Gestionar les consultes plantejades a través dels formularis web.Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per a atendre la teva sol·licitud o petició.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions.Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.
Gestionar les incidències i el manteniment de la web.Tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.

DESTINATARIS DE LES DADES

Les dades seran utilitzades pel Responsable, Les dades també poden ser tractades per terceres persones que gaudeixin de la condició d’encarregats/des de tractament, mitjançant els contractes o convenis.

DRETS DELS USUARIS

L’usuari té dret a:

• Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.

• Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollits.

• Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

• Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.

• Dret a la portabilitat de les dades. L’interessat/interessada té dret a rebre les dades personals si han estat facilitades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:

1. El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.

2. El tractament es fa per mitjans automatitzats.

• Dret a retirar el consentiment prestat.

• Dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


L’Usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a l’adreça de correu electrònica dpd@sort.cat, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.

COM ES RECULLEN AQUESTES DADES?

En la majoria dels casos, les dades personals són recollides directament dels mateixos ciutadans i ciutadanes (persones interessades) mitjançant instàncies o formularis que omplen quan sol·liciten informació, algun servei o inicien algun tràmit amb l’Ajuntament.

Aquestes dades també es poden obtenir en la tramitació dels procediments administratius establerts i mitjançant l’intercanvi de dades previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que també garanteix la protecció i confidencialitat de les dades presents a les administracions públiques.

Per últim, els webs de l’Ajuntament utilitzen cookies per millorar l’experiència de navegació i oferir continguts i serveis d’interès. Podeu trobar més informació les cookies de l’Ajuntament accedint aquí: Política de Cookies

INFORMACIÓ FACILITADA PER L’INTERESSAT/INTERESSADA

Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare  i/o tutors legals.

L’interessat/interessada garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’interessat/interessada. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 de la LOPDGDD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats de l’interessat/interessada i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

BRETXES DE SEGURETAT

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.